Shopping Cart

Geen producten in de winkelwagen.

Leverings voorwaarden

Levervoorwaarden geldig vanaf 1 november 2018, The Yellow Penguin

 

1. De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en alle huidige en toekomstige aanbiedingen van THE YELLOW PENGUIN. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

2. Door het plaatsen van een bestelling geeft de koper te kennen akkoord te gaan met de leverings- en betalingsvoorwaarden. THE YELLOW PENGUIN behoud zich het recht voor haar leverings- en betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

3. De vernietiging of de nietigheid van enige bepaling van deze voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet.

4. Alle aanbiedingen, waaronder inbegrepen prijsopgaven, brochures en prijslijsten, zijn vrijblijvend en kunnen worden herroepen, zelfs na aanvaarding van de aanbieding door de wederpartij.

5. Alle prijzen en tarieven zijn in euro’s en exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

6. De verzendkosten binnen Nederland zijn franco voor orders boven € 400,00 (excl. BTW); bij orders onder € 400,00 (excl. BTW) zijn de verzendkosten voor rekening van de koper.

7. Indien de ontvangen goederen niet in goede staat zijn aangeleverd, dient de ontvanger dit zsm te melden, kiefst bij de vervoerder. Tevens dient dit binnen 72 uur te worden meegedeeld aan THE YELLOW PENGUIN.

8. Alle reclamaties dienen op straffe van verval van rechten binnen 8 dagen na levering der goederen, althans nadat het gebrek redelijkerwijs geconstateerd had kunnen worden, te geschieden.

9. De aansprakelijkheid van THE YELLOW PENGUIN is beperkt tot vervanging van het geleverde gebrekkige goed of een onderdeel daarvan, dan wel tot teruggave van de overeengekomen prijs of evenredig gedeelte daarvan, een en ander ter beoordeling van THE YELLOW PENGUIN.

10. De levering wordt, tenzij expliciet anders wordt overeengekomen, slechts bij benadering opgegeven en kan nimmer als fatale termijn worden beschouwd. Een overschrijding van de levertijd geeft de koper in geen geval recht op schadevergoeding. Evenmin kan de koper ter zake aanspraak maken op ontbinding van de overeenkomst.

11. De gesloten overeenkomst zal naar beste kunnen door THE YELLOW PENGUIN worden uitgevoerd. Afwijkingen geven de koper geen recht op ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding.

12. Omstandigheden buiten de wil en/of toedoen van THE YELLOW PENGUIN, welke van dien aard zijn dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer of niet meer in volle omvang geleverd kan worden, geeft THE YELLOW PENGUIN het recht de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden en/of de uitvoering daarvan op te schorten zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

13. Als omstandigheden, als genoemd in artikel 12, gelden onder andere: niet volledige en/of vertraagde levering door toeleveranciers, in-en uitvoerverboden, maatregelen van een Nederlands en/of buitenlands overheidsorgaan die de uitvoering van de overeenkomst bezwaarlijk en/of kostbaarder maken dan bij het afsluiten van de overeenkomst te voorzien was, werkstakingen en/of bedrijfsbezetting, verkeersstoringen, verlies of beschadiging bij transport en brand.

14. THE YELLOW PENGUIN is, behoudens het bepaalde in artikel 9, nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, daaronder begrepen bedrijfsschade welke voor de koper uit de met THE YELLOW PENGUIN gesloten overeenkomst mocht voortvloeien. De koper vrijwaart THE YELLOW PENGUIN te dezer zake tegen aanspraken van derden.

15. THE YELLOW PENGUIN behoudt het eigendom van alle door hem geleverde goederen tot op het moment van volledige betaling van alle door hem aan de koper geleverde goederen.

16. Indien THE YELLOW PENGUIN door een betalingsachterstand van een koper genoodzaakt is de vordering uit handen te geven aan een incassobureau, zullen alle vorderingskosten, vermeerderd met wettelijke rente, aan de koper in rekening worden gebracht.

17. Indien de koper de opeisbare vorderingen niet heeft betaald, is THE YELLOW PENGUIN gerechtigd zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de goederen terug te nemen. De koper is verplicht THE YELLOW PENGUIN in dat kader toegang te verlenen tot alle in zijn onderneming in gebruik zijnde ruimtes, een en ander onverminderd het recht van THE YELLOW PENGUIN om van de koper schadevergoeding te vorderen.

18. Ook in geval van opschorting van betaling, aanvraag van surséance van betaling, faillissement of liquidatie van de onderneming van de koper heeft THE YELLOW PENGUIN het in artikel 17 omschreven recht.

19. Doorverkoop van goederen van THE YELLOW PENGUIN is zonder schriftelijke toestemming van THE YELLOW PENGUIN niet toegestaan, behalve als dit binnen de normale bedrijfsvoering van de koper gebruikelijk is.

20. Inkoopvoorwaarden van de koper zijn niet van kracht, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen.

21. De eerste opdracht die bij ons geplaatst wordt verzenden wij na vooruitbetaling. De standaard betalingstermijn bij vervolgorders is 14 dagen.

22. Indien de betalingstermijn van 14 dagen is overschreden, zullen geen nieuwe leveringen geschieden.

23. Incidentele leveringen dienen onder rembours/vooraf te worden betaald.

24. THE YELLOW PENGUIN spant zich in voor de betrouwbaarheid en actualiteit van gegevens op de website. Ondanks de zorg en aandacht voor de gegevens op deze website, kunnen er onjuistheden voorkomen. THE YELLOW PENGUIN is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, technische storingen of vertraging in het verstrekken van informatie op deze website. Tevens kunnen geen rechten worden ontleend aan de afbeeldingen op onze website.

25. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

26.Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.